احداث ساختمان مأمورسرای هرمز
مبلغ پیمان: 10،255،000،000 ریال
پیمانکار: گزیر دژ
مشخصات اولیه طرح: 
آماده سازی بستر ساختمان
عملیات اجرایی ابنیه و معماری ساختمان مأمورسرا در2 طبقه با زیربنای 550 مترمربع

 

هرمز1

هرمز4
هرمز3
هرمز2

لایروبی بندر جاسک
مبلغ اولیه پیمان: 49،764،097،500 ریال
مشاور: سازه پردازی ایران
پیمانکار: مشیران کاریز
مشخصات  اولیه طرح: 
حجم لایروبی: 205 هزار متر مکعب
تراز لایروبی: 3/4- متر نسبت به CD 
اجرای ژئوتکستایل پشت دایک ها : به مساحت 9400 متر مربع 


جاسک 2
جاسک1

 

لایروبی بندر تیاب

مبلغ اولیه پیمان: 66،681،723،414 ریال

مشاور:هندسه پارس

پیمانکار: دلفین تاپ

مشخصات  اولیه طرح: 

حجم اولیه لایروبی: 402هزار متر مکعب

تراز لایروبی: 2/3- متر نسبت به CD جهت حوضچه و 8/2- متر نسبت به CD مسیرخور

تیاب 1

تیاب3
تیاب2