حمیدرضا محمدحسینی

حمیدرضا محمدحسینی تختی مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان
 • : 07633513460
 • :
رسانه جدید

محمد احمدی زاده معاون دریایی وبندری

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان
 • : 9400
رسانه جدید

سیامک قاسمی معاون فنی و مهندسی

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان
 • : 9270
محمد شکریان

محمد شکریان معاون اداری و مالی

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • : 07633513540
 • : 9250
 • :
رسانه جدید

احمد رنجبر رئیس امور بندری

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • : 07633513458
 • : 9420
 • : 07633555030
 • :
رسانه جدید

مسعود حسنی رئیس امور دریایی

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • : 07633513425
 • : 9407
pourhossein

محمد پورحسین رئیس امور مالی

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • : 07633513429
 • :
مرتضی غلامشاه زاده

مرتضی غلامشاه زاده رئیس امور اداری

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • : 07633513422
 • : 9253
رسانه جدید

صداقت سالار حسینی فرمانده یگان حفاظت

 • : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر