شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

Mohseni

محمد محسنی قلعه قاضی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
Askarinasab

قاسم عسکری نسب معاون دریایی وبندری

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
معاون فنی و مهندسی

سید حسن بنادری معاون فنی و مهندسی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
موسی عیدی زاده

موسی عیدی زاده معاون اداری و مالی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
Azizollahi

اسحاق عزیزاللهی رییس امور بندری

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
Hatami

بهزاد حاتمی رییس امور دریایی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
pourhossein

محمد پورحسین رییس امور مالی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
آذر رستمی

آذر رستمی رییس امور اداری

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
ابوذر حضوری

ابوذر حضوری رییس گارد

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
علی کوهکن

علی کوهکن رییس حراست

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :